Zapraszamy do Lubrzy

R  E  G  U  L  A  M  I  N

obowiązujący osoby korzystające z usług
ośrodka wypoczynkowego ”Dzierżoniów” w Lubrzy

1. Doba pobytowa rozpoczyna się po godz. 1600 w dniu przybycia i kończy do godz. 1000 w dniu wyjazdu.
2. Goście (osób zakwaterowanych) mogą przebywać w ośrodku maksymalnie do godz. 2200
    (pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia w biurze i uzyskania zgody).
Jeżeli pobyt gości jest dłuższy niż jedna     godzina to należy wnieść dodatkową opłatę w wysokości 20,00 zł. od każdej osoby w danym dniu.
3. Stwierdzenie przebywania więcej osób /lub innych niż zgłoszone/ spowoduje zwiększenie o 100 %
    opłaty za „pole namiotowe” lub wynajem domku/pokoju.
4. Osoby chore (szczególnie z chorobami zakaźnymi) proszone są o zgłoszenie tego faktu w biurze
    ośrodka najpóźniej w dniu przyjazdu (informacja taka jest poufna i traktowana jak dane osobowe).
5. Za parkowanie pojazdów na terenie ośrodka nie pobiera się opłaty za jeden pojazd na zajęty jeden
    lokal przez gości. Inne pojazdy (za zgodą kierownictwa) wnoszą opłatę za parkowanie w wys. 20,00 zł./godz.
6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy lub pieniądze pozostawione w domkach (pokojach).
7. Wszystkie osoby przebywające w ośrodku są zobowiązane do przestrzegania zasad bezpieczeństwa     
     i przepisów przeciwpożarowych (za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich opiekunowie).
8. Przyjęcie domku lub pokoju bez uwag oznacza brak zastrzeżeń do stanu technicznego i sanitarnego
    oraz stanu wyposażenia.
9. Szkody powstałe w wyniku działania gości ośrodka są pokrywane przez korzystającego z lokalu lub
    korzystającego z pola namiotowego w pełnej wysokości.
10. Nie zgłoszenie się w wyznaczonym terminie w ośrodku lub rezygnacja z pobytu - powoduje utratę
      wpłaconego zadatku (zadatek nie podlega zwrotowi) i wpłaconej opłaty wniesionej za pobyt.
11. Całkowita należność za pobyt w ośrodku musi być wpłacona najpóźniej w dniu przyjazdu.
12. Skrócenie okresu pobytu nie stanowi podstawy do zwrotu niewykorzystanej opłaty.
13. Przy opłacie za domki lub pokoje, w których cennik uwzględnia dodatkowe opłaty, może być
      pobierana zaliczka na poczet tych opłat. Ostateczne rozliczenie zaliczki następuje w dniu wyjazdu.
14. Klienci ośrodka nie mogą zakłócać spokoju innym osobom (szczególnie w porze nocnej tj. od 2200
      do 700 – w tym czasie jest zamknięta brama wjazdowa dla pojazdów).
15. Zwierzęta domowe mogą być w ośrodku pod warunkiem, że została wniesiona opłata w wys. 30,00 zł. za
      każdą rozpoczętą dobę, nie biegają luzem (są prowadzone na smyczy), mają odpowiednie szczepienia
i nie są         uciążliwe dla innych osób. Właściciele zwierząt są zobowiązani do bieżącego sprzątania  pochodzących od                 nich nieczystości zarówno w lokalu jak i na terenie ośrodka.
16. Wykupić posiłki (catering) można do godz. 1900  na dzień następny.
      Nie wykorzystanie posiłków w wyznaczonym czasie nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty.
17. Wszelkie awarie i uszkodzenia należy zgłosić w biurze ośrodka.
18. Przyjęcie lub zdanie domku (pokoju) odbywa się w obecności pracownika ośrodka.
19. Zabrania się używania w ośrodku urządzeń elektrycznych lub gazowych, z wyjątkiem stanowiących
      wyposażenie lokalu (nie dot. suszarki, golarki, lokówki i laptopa).
20. W czasie pobytu gości w domkach lub pokojach nie prowadzi się w tych pomieszczeniach
      sprzątania – należy to do obowiązków osób w nich przebywających.
21. Aktualny (orientacyjny) cennik jest na stronie internetowej www.mauro.ta.pl i w biurze ośrodka.
22. Osoby, zamierzające przebywać w ośrodku dłużej niż jedną dobę, są obowiązane wypełnić „kartę
      klienta” i wnieść opłatę miejscową zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lubrza.
23. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować usunięciem gości z ośrodka
      wczasowo-wypoczynkowego bez prawa do zwrotu wniesionych opłat.